X
X
Back to the top
X

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČLÁNEK I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi paní Valentýnou Procházkovou, se sídlem Frymburk 135, PSČ 382 79,
  IČO: 086 51 787 (dále jen „Poskytovatel”) a fyzickou osobou (dále jen „Klient“) využívající on-line trenérských služeb Poskytovatele zveřejněných ve formě videa (dále jen „Trénink”).
 2. Poskytovatel nabízí a poskytuje svým Klientům možnost on-line přístupu k videím s Tréninkovými lekcemi prostřednictvím internetu na portálu http://apreschic.net (dále jen „Portál“). Poskytovatel na Portále nabízí videa s on-line lekcemi Tréninků následujícím způsobem:
  1. přístupem k on-line Tréninkům a k databázi Tréninků (dále jen „Knihovna“), dle možností a časových potřeb Klienta, a
  2. vytvořením účtu Klienta na Portálu (dále jen „Účet“), a
  3. nákupem časového předplatného na Tréninky za účelem přístupu ke Knihovně (dále jen „Časové předplatné“).
 3. Trénink mohou Klienti vykonávat v jakémkoliv vhodném místě za využití vlastního vybavení, a to shlédnutím kteréhokoliv Tréninku dostupného v Knihovně.
 4. Poskytovatel neodpovídá za zdravotní stav Klienta. Předpokladem uzavření smlouvy Poskytovatele a Klienta je, že Klient dosáhl min. 18 let věku, má výšku min. 150 cm a má váhu
  50 kg, uzavřením smlouvy s Poskytovatelem Klient prohlašuje, že uvedené parametry splňuje.
 5. Vztah mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
 6. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Tímto ustanovením VOP nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá za účinnosti předchozích obchodních podmínek. V případě změny či doplnění VOP se Poskytovatel zavazuje zveřejnit aktuální znění VOP na Portálu. Nové znění VOP je platné a účinné dnem zveřejnění na Portálu, není-li výslovně uvedeno jinak.
 8. Klient je povinen se těmito VOP řídit a vytvořením Účtu na Portálu s těmito VOP výslovně souhlasí.

ČLÁNEK II. – UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká okamžikem, kdy Klient na Portálu vytvoří Účet
  a zároveň se zaregistruje k Časovému předplatnému a toto uhradí postupem dle čl. III. těchto VOP.
 2. Od okamžiku úhrady Časového předplatného a úhrady první platby se Poskytovatel zavazuje Klientovi umožnit přístup ke Knihovně.
 3. Klient může smlouvu s Poskytovatelem kdykoliv ukončit prostřednictvím Účtu, v takovém případě již nebude docházet k úhradám pravidelných plateb za Časové předplatné. Přístup ke Knihovně bude Klientovi umožněn vždy do posledního kalendářního dne v měsíci, ve kterém došlo k ukončení smlouvy a zároveň k úhradě platby za Časové předplatné v daném měsíci.

ČLÁNEK III. – PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Časového předplatného je dána dle ceníku, který je zveřejněn na Portálu.
 2. Cenu za Časové předplatné je možno uhradit platební kartou prostřednictvím on-line platební brány Stripe, n.
 3. Smlouva dle článku II. těchto VOP je uzavřena v okamžiku připsání částky měsíčního Časového předplatného na účet Poskytovatele. O úhradě jakékoliv platby za Časové předplatné bude Klient informován e-mailem.
 4. Po připsání platby za Časové předplatné se Klientovi na jeho Účtu zpřístupní Knihovna včetně všech Tréninků, které budou na Portálu zveřejněny v budoucnu, a to po celou dobu trvání Časového předplatného.

ČLÁNEK IV. – ČASOVÉ PŘEDPLATNÉ A OPAKOVANÉ PLATBY

 1. Platba za měsíční Časové předplatné je opakovanou platbou, která je opakovaně každý měsíc trvání Časového předplatného účtována ze strany Poskytovatele a stržena z platební karty Klienta.
 2. Registrací k Časovému předplatnému Klient souhlasí a potvrzuje, že mu ze strany Poskytovatele bude v pravidelném měsíčním intervalu účtována platba Časového předplatného.
 3. První úhrada Časového předplatného je realizována prostřednictvím platební brány a za použití platební karty Klienta, každá další měsíční platba za Časové předplatné je automaticky účtována a stržena z platební karty Klienta.
 4. Není-li na platební kartě Klienta dostatek finančních prostředků k úhradě měsíčního poplatku za Časové předplatné, přístup ke Knihovně bude omezen až do doby připsání úhrady za Časové předplatné v daném měsíci na účet Poskytovatele.
 5. Výše platby za měsíční Časové předplatné je fixní s výjimkou akční nabídky, kdy cena první platby Časového předplatného je snížena či prominuta oproti následujícím pravidelným platbám.
 6. Časové předplatné může Klient zrušit kdykoliv v jeho průběhu, a to prostřednictvím Účtu.
 7. Veškeré platby Klienta jsou realizovány prostřednictvím platební brány Stripe.

ČLÁNEK V – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (reklamace)

 1. Práva a povinnosti stran (Poskytovatele a Klienta) ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
 2. Poskytovatel odpovídá Klientovi, že obsah Tréninků odpovídá popisu, který Poskytovatel uvádí na Portálu.
 3. V případě, že se na Portálu objeví technické problémy, které způsobí, že nebude Knihovna dostupná po dobu delší než 72 hodin má Klient právo smlouvu s Poskytovatelem vypovědět.
 4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv technické či jiné problémy na straně Klienta, které by Klientovi mohly bránit ve shlédnutí Tréninku či přístupu k Portálu.

ČLÁNEK VI. – PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit odborné vedení Tréninku.
 2. Klient je povinen řídit se pokyny Poskytovatele.
 3. Klient dále čestně prohlašuje, že si není vědom žádné překážky, která by mu bránila vykonávat aktivitu podle videa Tréninků, a která by jakkoliv ohrožovala jeho zdravotní stav.
 4. Klient dále potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a s jejich zněním souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
 5. Klient bere na vědomí, že v případě nedodržení těchto VOP mu může být ukončeno členství na Portálu a jeho Účet zrušen, a to i bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
 6. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, oddělení řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.
 7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 9. Ustanoveními těchto VOP nejsou dotčena práva Klientů podle příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

ČLÁNEK VII – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které Klient Poskytovateli sdělí v souvislosti s plněním smlouvy (dále jen „Osobní údaje“).
 3. Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení Účtu. Nezvolí-li Klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
 4. Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Účtu, při objednávce provedené z Portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.
 5. Zpracováním Osobních údajů Klienta může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Klienta nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Klienta předávány dalším třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 8. V případě, že by se Klient domníval, že Poskytovatel a/nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem a/nebo Nařízením, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
  2. požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
  3. požádá-li Klient o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Klient jako subjekt zpracování Osobních údajů má dále tato práva:
  1. právo na přístup k Osobním údajům (čl. 15 Nařízení);
  2. právo na opravu Osobních údajů (čl. 16 Nařízení);
  3. právo na výmaz Osobních údajů (čl. 17 Nařízení);
  4. právo na omezení zpracování Osobních údajů (čl. 18 Nařízení)
  5. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů (čl. 21 Nařízení)
  6. právo na přenositelnost Osobních údajů (čl. 20 Nařízení)
  7. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů.
 10. Klient má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení.